Služby našej spoločnosti sú známe predovšetkým pre jednotlivcov - drobných stavebníkov,

projektantov, stavebný dozor až po veľké stavebné a geologické firmy.

Ponúkame komplexné služby v oblasti:

Inžinierskogeologický prieskum 

 • projektovanie geologickej úlohy
 • sledovanie, riadenie
 • samotná technická realizácia
 • dokumentácia, vyhodnotenie
 • spracovanie výsledkov IG prieskumu v záverečnej správe

IG prieskum poskytujeme pre občianske, priemyselné a líniové stavby.

Spolupracujeme s ďalšími odborníkmi v oblasti pre radónový prieskum, geofyzikálny prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia

 

Poľné geotechnické skúšky (in-situ)

Ide o technické práce realizované priamo v teréne presne určenými prístrojmi a metódami. Skúšky sú zamerané na použitie jednotlivých deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev stavieb, pozemných a letiskových komunikácií, železničných tratí, vodohospodárskych stavieb, zakladania priemyselných a pozemných stavieb podľa potrieb zákazníka.

Naša spoločnosť ponúka nasledovných terénnych skúšok:

 1. Statické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 a 357 mm (aparatúra zn. Strassentest- Nemecko)
 2. Rázové zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 mm (aparatúra LDD-100 – Česká republika)
 3. Penetračné skúšky – dynamické (prístroj DPH50 GeoDrill - pracovný názov "Luiggi")
 4. Stanovenie objemu hmotnosti jamkovou metódou (súprava na jamkovú metódu)

Skúšky sú prevádzané odborne zaškolenými pracovníkmi v zmysle dodržania platných predpisov BOZP a platných STN.

Vyhodnotenie skúšok je vo forme protokolu s výsledkami skúšok.

statická zaťažovacia skúška doskou

 Skúška je realizovaná v zmysle:

 • STN 73 6190:2019 „Statická zaťažovacia skúška podložia a podkladových vrstiev vozoviek“.
 • STN 73 6133:2017, príloha F „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácii“
 • ŽSR S4, príloha 20 „Železničný spodok“

Pri týchto nedeštruktívnych skúškach ide o meranie statickej únosnosti krajín a kameniva nestmelených alebo stmelených, uložených v zemných telesách, podloží alebo podkladných vrstiev vozoviek cestných komunikácií, letiskových plôch a iných plôch. Statickou zaťažovacou skúsenosťou sa zisťuje únosnosť zeminy, ktorá môže byť vyjadrená: 

 • modulom deformácie E def2 (MPa) z II. náročného cyklu
 • modulom reakcie podložia „k“ (MN/m3 alebo MPa/m, prípadne N/mm3) - potrebné pre podlahy (napríklad z drátkobetónu))
 • statickým modulom deformácie E 0 (MPa)
 • statickým modulom pružnosti E (MPa) 

K prevedeniu skúšky je nutné zabezpečiť protizáťaž : plne naložené nákladné autá, veľký cestný valec, bager a pod (cca 5-12t).

 

rázová zaťažovacia skúška doskou priemeru 300 mm (LDD-100)

 

Skúška je realizovaná v zmysle STN 73 6192:2011 „Rázová zaťažovacia skúška vozoviek a podložia“ a STN 73 6133:2017, príloha G „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácii“. 

Pri týchto skúškach ide o nedeštruktívnu metódu zisťovania kvalitatívnych parametrov zhutňovaných sypanov a vozovkových konštrukčných vrstiev. Je vhodná pre nesúdržné zeminy (piesky, štrky) frakcie 0-63 mm a takisto je vhodná pre kontrolu zhutnenia stabilizovaných krajín. 

Podstatou skúšky (prístrojom LDD-100 -ľahkou dynamickou aparatúrou) je veľkosť odozvy (zvislých pohybov) skúšaného polopriestoru na zaťaženie rázom. Pohyby sa odvodzujú z akcelerometra. Zo zatlačenia dosky sa stanoví výpočtom rázový modul deformácie E vd (MPa). 

Rázový modul deformácie E vd je rozdielny od modulu deformácie zo statickej zaťažovacej skúšky E def2 . Rázovú zaťažovaciu skúšku možno použiť alternatívne k statickej zaťaženej skúške ak máme známe iné porovnávacie skúšok. Vzťah medzi E vd a E def2 je závislý na druhu a únosnosti zeminy a je možné, že ide o korelačným meraním. 

Skúška oznámenie zabezpečenie protizáťaže . Je vhodné rýchlo vyhľadať neúnosných miest, pre prístupné miesta (stavebné jamy, základné pásy, pätky...), znížiť množstvo statických zaťažovacích skúšok, čím sa šetria náklady.

 

penetračné sondovanie

 

Penetračné skúšky sa vykonávajú v zmysle EN ISO 22476-2 „Geotechnický prieskum a skúšanie – Skúšky v teréne – Časť 2: Dynamické sondovanie“. 

Na tento účel sa využívajú zariadenia, pomocou ktorých dôjde k zatláčaniu normového hrotu s zaťažením – pádom závažia oblasti presne danej výšky. Využitie tohto sondovania je hlavne v nesúdržných zeminách, z ktorých nie je možné odobrať bežnými metódami (vrtnými prácami) neporušené vzorky. 

Penetračné sondovanie umožňuje a nedeštruktívne posúdiť podložie stavby, zistiť rozhranie jednotlivých vrstiev a ich hrúbku, zistiť pomocou korelačných vzťahov niektoré geotechnické vlastnosti krajín, zistiť hĺbku únosného podložia, kontrolovať kvalitu zhutnenia zemných konštrukcií a pod.  

stanovenie objemu hmotnosti krajín

Využívajte sa u krajín, v ktorých je možné prehĺbiť jamku tak, aby nedochádzalo k zavaľovaniu stien po celú dobu skúšania. Skúška je nutná pri kontrole hutnenia (násypy, izolačná vrstva skládok.)