Služby našej spoločnosti sú známe predovšetkým pre jednotlivcov - drobných stavebníkov,

projektantov, stavebný dozor až po veľké stavebné a geologické firmy.

Ponúkame komplexné služby v oblasti:

Inžinierskogeologický prieskum 

 • projektovanie geologickej úlohy
 • sledovanie, riadenie
 • samotná technická realizácia
 • dokumentácia, vyhodnotenie
 • spracovanie výsledkov IG prieskumu v záverečnej správe

IG prieskum poskytujeme pre občianske, priemyselné a líniové stavby.

Spolupracujeme s ďalšími odborníkmi v oblasti pre radónový prieskum, geofyzikálny prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia

Poľné geotechnické skúšky (in-situ)

Ide o technické práce realizované priamo v teréne presne určenými prístrojmi a metódami. Skúšky sú zamerané na zisťovanie jednotlivých deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev stavieb, pozemných a letiskových komunikácií, železničných tratí, vodohospodárskych stavieb, pri zakladaní priemyselných a pozemných stavieb podľa potrieb zákazníka.

Naša spoločnosť ponúka realizáciu nasledovných terénnych skúšok:

 1. Statické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 a 357 mm (aparatúra zn. Strassentest- Nemecko)
 2. Rázové zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 mm (aparatúra LDD-100 – Česká republika)
 3. Penetračné skúšky – dynamické (prístroj DPH50 GeoDrill - pracovný názov "Luiggi")
 4. Stanovenie objemu hmotnosti jamkovou metódou (súprava na jamkovú metódu)

Skúšky sú prevádzané odborne zaškolenými pracovníkmi v zmysle dodržania platných predpisov BOZP a platných STN.

Vyhodnotenie skúšok je vo forme protokolu s výsledkami skúšok.

Statická zaťažovacia skúška doskou

 Skúška je realizovaná v zmysle:

 • STN 73 6190:2019 „Statická zaťažovacia skúška podložia a podkladových vrstiev vozoviek“.
 • STN 73 6133:2017, príloha F „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácii“
 • ŽSR S4, príloha 20 „Železničný spodok“

Pri týchto nedeštruktívnych skúškach ide o meranie únosnosti zemín a kameniva nestmelených alebo stmelených vrstiev, uložených v zemných telesách, podloží alebo podkladných vrstvách vozoviek cestných komunikácií, letiskových plôch a iných plôch. Statickou zaťažovacou skúškou sa zisťuje únosnosť zeminy, ktorá môže byť vyjadrená: 

 • modulom deformácie Edef2 (MPa) z II. zaťažovacieho cyklu
 • modulom reakcie podložia „k“ (MN/m3 alebo MPa/m, prípadne N/mm3) - potrebné pre podlahy (napríklad z drátkobetónu))
 • statickým modulom deformácie E 0 (MPa)
 • statickým modulom pružnosti E (MPa) 

K prevedeniu skúšky je nutné zabezpečiť protizáťaž : plne naložené nákladné autá, veľký cestný valec, bager a pod (cca 5-12t).

Rázová zaťažovacia skúška doskou priemeru 300 mm (LDD-100)

Skúška je realizovaná v zmysle STN 73 6192:2011 „Rázová zaťažovacia skúška vozoviek a podložia“ a STN 73 6133:2017, príloha G „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácii“. 

Pri týchto skúškach ide o nedeštruktívnu metódu zisťovania kvalitatívnych parametrov zhutňovaných násypov a konštrukčných vrstiev spevnených plôch. Je vhodná pre nesúdržné zeminy (piesky, štrky) frakcie 0-63 mm a takisto je vhodná pre kontrolu zhutnenia stabilizovaných zemín. 

Podstatou skúšky (realizované prístrojom LDD-100 -ľahkou dynamickou aparatúrou) je veľkosť odozvy (zvislých pohybov) skúšaného polopriestoru na zaťaženie rázom. Pohyby sa odvodzujú z akcelerometra. Zo zatlačenia dosky sa stanoví výpočtom rázový modul deformácie Evd (MPa). 

Rázový modul deformácie Evd je rozdielny od modulu deformácie zo statickej zaťažovacej skúšky Edef2 . Rázovú zaťažovaciu skúšku možno použiť alternatívne k statickej zaťažovacej skúške ak máme známe porovnávacie skúšky. Vzťah medzi Evd a Edef2 je závislý na druhu a únosnosti zeminy a je možné ho vyjadriť korelačným vzťahom. 

Skúška nevyžaduje zabezpečenie protizáťaže . Je vhodná pre rýchle vyhľadanie menej únosných miest, pre menej prístupné miesta (napr. stavebné jamy, základné pásy, pätky...), znižuje množstvo statických zaťažovacích skúšok, čím sa šetria náklady.

Penetračné sondovanie

Penetračné skúšky sa vykonávajú v zmysle EN ISO 22476-2 „Geotechnický prieskum a skúšanie – Skúšky v teréne – Časť 2: Dynamické sondovanie“. 

Na tento účel sa využívajú zariadenia, pomocou ktorých dôjde k zatláčaniu normového hrotu so zaťažením – pádom závažia z presne danej výšky. Využitie tohto sondovania je hlavne v nesúdržných zeminách, z ktorých nie je možné odobrať bežnými metódami (vrtnými prácami) vzorky zemín. 

Penetračné sondovanie umožňuje nedeštruktívne posúdiť podložie stavby, zistiť rozhranie jednotlivých litologických vrstiev v podloží a ich hrúbku, zistiť pomocou korelačných vzťahov niektoré geotechnické vlastnosti zemín, zistiť hĺbku únosného podložia, kontrolovať kvalitu zhutnenia zemných konštrukcií a pod.  

Stanovenie objemu hmotnosti zemín

Využíva sa u zemín, v ktorých je možné vyhĺbiť jamku tak, aby nedochádzalo k zavaľovaniu stien po celú dobu skúšania. Skúška sa realizuje pri kontrole hutnenia (násypy, izolačná vrstva skládok.)